Jaume-Schinkel, Santiago, y Sergio Ibáñez-Bernal. 2020. «Catalog of the Family Calliphoridae (Diptera: Oestroidea) of Mexico». ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) 36 (1):1-25. https://doi.org/10.21829/azm.2020.3612237.